A dia d’avui reconeixem cada cop més la importància de l’educació integral en el desenvolupament dels alumnes. A més d’adquirir coneixements acadèmics, és fonamental fomentar el seu benestar emocional i social. En aquest context sorgeix la necessitat d’implementar a l’Escola Acesco un projecte d’educació emocional que doti l’alumnat d’eines i habilitats per comprendre, gestionar i expressar adequadament les seves emocions.

L’educació emocional s’ha convertit en un dels grans reptes pedagògics del segle XXI, ja que en els centres educatius ens trobem cada vegada amb un alumnat més heterogeni, no només quant a capacitats, sinó també si ens referim a  interessos, necessitats, diversitat cultural, igualtat de gènere, identitat sexual, etc. Tot plegat ens genera desafiaments, i fins i tot situacions que poden ser problemàtiques. Així, pensem que cal estar ben preparats emocionalment per donar resposta a aquest repte que ja ens toca viure.

Molts dels problemes que ens trobem en aquest context a les escoles, i a la societat en general, tenen una base emocional. Cada cop sentim a parlar més de la salut mental, de l’augment de l’ansietat, de l’estrès, de la gravetat dels conflictes entre joves, les addiccions, els suïcidis, etc. A l’Escola Acesco creiem que tot aquest escenari respon a la manca d’alfabetització emocional, de recursos, estratègies i habilitats a l’hora de gestionar i regular diferents situacions i/o conflictes. La baixa tolerància a la frustració, la manca d’autocontrol, d’empatia i d’autoconeixement, són indicadors que demostren que l’educació emocional ha de ser una prioritat.

Per això és important que l’educació emocional es posi en pràctica en edats primerenques, tant a les escoles com a les famílies, ja que la responsabilitat educativa és compartida. Només així podrem fer que els/les nostres alumnes siguin persones no només competents acadèmicament, sinó capaces d’afrontar els conflictes emocionals de la vida i sortir-ne enfortides.

Cal promoure entre els alumnes el fet de ser empàtics, segurs de si mateixos, resilients, que sàpiguen desenvolupar-se en la societat que els ha tocat viure, una societat que va molt ràpid i on els canvis són constants.

El Projecte d’Educació Emocional de l’Escola Acesco,  vol promoure el desenvolupament emocional saludable dels alumnes, creant un entorn propici per al seu benestar i èxit acadèmics. Volem oferir estratègies i habilitats que potenciïn l’autoconeixement, l’empatia, l’autoestima, les relacions des del respecte, la bona comunicació, la iniciativa personal i l’autonomia; alhora, ens interessa augmentar la  responsabilitat en les pròpies accions, l’acceptació dels límits i la resolució assertiva dels conflictes.

Un projecte que s’inicia a I3 i que s’anirà desenvolupant per totes les etapes fins a arribar a quart d’ESO i que es vertebrarà en tres característiques principals que volem aconseguir en els nostres alumnes:

  • Alumnes Empàtics: Capaços d’entendre les seves pròpies emocions i les dels altres i no justjar-les, de compartir i de fomentar la cooperación i l’ajuda mutues.
  • Alumnes Resilients: Capaços de superar els obstacles que sel’s presentin treient quelcom positiu. Reconèixer emocions, conèixer les seves fortaleces, saber demanar ajuda, poder buscar solucions als conflictes o reptes que ens trobem són alguns aspectes que els ajudaran a ser més resilients.
  • Alumnes amb propòsit: Tenir objectius, metes, aspiracions, ens ajuda a posar en marxa el nostre potencial i tot un seguit d’hàbits i habilitats necessàries per al seu assoliment.

A l’Escola Acesco volem que els nostres alumnes se sentin motivats i tinguin objectius que els ajudin a tirar endavant amb èxit i desenvolupant tot el seu potencial.

 

 

 

Altres notícies

Veure totes